LOVER FOR NORSK TIBETANSK TERRIERKLUBB – STIFTET 01.10.1981

vedtatt av årsmøtet den 27.03.2014med senere endringer 07.02.2016 og 25.02.2017

Lovene er godkjent av Norsk KennelKlubb den 23.05.2017

KAP 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER

§ 1-1 Organisasjon og virkeområde.

Klubbens navn er Norsk TibetanskTerrier Klubb og forkortes til NTTK. Klubben er selvstendigrettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben ermedlem i Norsk Kennel Klubb (NKK) og klubben er derfor forpliktet tilå overholde NKKs lover og bestemmelser, (med mindre særskiltdispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre). Klubben plikter også åvedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover ogikke å handle motstridende mot disse. Klubben omhandler rasenTibetansk Terrier. Klubben har verneting på Østlandet.

§ 1-2 Formål.

NTTK har til formål å vareta hundenog hundeholdets interesser i Norge, samt å fremme positiv positiveaktiviteter med hund.

NTTK skal også arbeide for etisk ogpraktisk riktig behandling av hund, og at avl av Tibetansk Terrierskjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard ograsens sunnhet.

§ 1-3 Definisjoner.

Klubbens organer: - årsmøte -ekstraordinært årsmøte - styret - valgkomite

KAP 2 MEDLEMSKAP OG KRAV TIL DETTE

§ 2-1 Medlemskap.

Styret kan nekte å oppta som medlemperson som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Ingenhar krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubbensom medlem kan anke avslag til NKKs Appellutvalg.

§ 2-2 Medlemskontigent.

Alle enkeltmedlemmer skal betale engrunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKsRepresentantskap, samt klubbkontingent, fastsatt av klubbens årsmøte.Medlem har ingen rettigheter før full kontingenten er betalt.

§ 2-3 Medlemsplikter.

Medlemmene er forpliktet til å støtteNorsk Tibetansk Terrier Klubs og Norsk Kennel Klubs virksomhet samt åfølge NTTKs og NKKs lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktettil å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold debefatter seg med slik de er offentliggjort av Norsk Kennel Klub ellerklubben hva gjelder klubbinternt regelverk.

§ 2-4 Opphør av medlemskap.

Medlemskap i klubben opphører ved:

a) Utmeldelse.

b) Strykning besluttet av klubbensstyre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annenuregulert gjeld til klubben

c) Strykning på grunn av manglendebetaling av grunnkontingent til NKK

d) Vedtak om eksklusjon etter NKKslover Kap. 7

§ 2-5 Disiplinær reaksjoner.

Norsk Kennel Klubbs lover Kap. 7Disiplinærreaksjoner, m.m. gjelder i sin helhet.

§ 2-6 Æresmedlem

Styret kan på årsmøte foreslåsærlig fortjente medlemmer som klubbens æresmedlemmer. Det kreves2/3 kvalifisert flertall og voteres uten debatt. Æresmedlemmerbetaler ikke kontingent til klubben, men må betale grunnkontingententil Norsk Kennel Klub. Styret kan påskjønne personer som har ytetklubben spesielt store tjenester i en enkeltsak eller på enkeltefelt. Disse tildeles hederstegn.

KAP. 3 ORGANISASJON

§ 3-1 Høyeste myndighet.

Klubbens høyest myndighet er Årsmøteog avholdes hvert år innen 1. april. Årsmøtet fatter sine vedtakmed alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med unntak av lovvedtak(som krever 2/3 flertall) og beslutning om oppløsning av klubben(som krever 3/4 flertall). I tilfelle av stemmelikhet er forslagetforkastet. Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selvangir noe annet. Det kan alltid kreves skriftlig avstemming.

§ 3-2 Møte og stemmerett.

Alle klubbens medlemmer som har betaltkontingenten for det år årsmøtet avholdes har møterett ogstemmerett på årsmøte. Med medlem forstås kun personer med gyldigmedlemskap. Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheterog er valgbare til verv i klubben.

Det kan kun stemmes ved personligfremmøte og ved forhåndsstemme (gjelder kun valg). Forhåndsstemmerskal være styret i hende senest en uke før årsmøtet. Vedinnkallelse skal styret angi hvordan forhåndsstemmene skal innsendesfor at stemmegivningen skal være hemmelig.

På klubbens årsmøte kan NKK møtemed inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett.

§ 3-3 Innkalling.

Årsmøtedato skal bekjentgjøres formedlemmene med minst 8 ukers varsel.

Det skal av styret innkalles tilordinært årsmøte med minst 3 ukers frist. Innkallingen skal sendesdirekte, enten pr. post, e-post, eller i adressert medlemsblad.

Med innkallelse skal følge: -dagsorden - årsberetning - regnskap med revisors beretning -budsjett for neste år - forslag til kandidater til valgene. Forslagpå kandidater må være Valgkomiteen i hende/ poststemplet senest 5uker før møtedato.

- forslag eller saker som medlemmeneeller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må værestyret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.

§ 3-4 Årsmøtets oppgaver.

Årsmøtets oppgave er å:

a) godkjenne eller nekte stemmerett formedlemmer (forhåndsstemmer), innkalling og dagsorden, samt å giobservatører rett til å være til stede.

b) oppnevne møteleder, referent(er),tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen framøte.

c) behandle årsberetning.

d) godkjenne regnskap med revisorsberetning.

e) godkjenne budsjett for neste år.

f) behandle og fatte vedtak i allesaker som er ført opp på innkallingens dagsorden. På dagsordenenskal det i tillegg til rettidig fremmede forslag alltid ståbehandling av kontingent. Benkeforslag er ikke tillatt.

g) vedta instruks for organer somoppnevnes av årsmøte.

h) velge: - leder for 2 år - nestlederfor 2 år - 3 styremedlemmer for 2 år (konstitueres på førstestyremøte). - 2 varamedlemmer for 2 år. - revisor og vararevisorfor 2 år. - valgkomite med leder og 2 øvrige for 2 år.

Ved behov skal det ved valg settes enfunksjonstid som sikres kontinuiteten i styret. Personer som er dømtfor dyremishandling etter " Lov om dyrevelferd" kan ikkevelges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.

Kun saker som er oppført på dagsordenkan fremsettes under årsmøtet, benkeforslag er ikke tillatt.Endringsforslag til saker på dagorden kan fremsettes under årsmøtet,dog ikke ved valg.

§ 3-5 Ekstraordinært årsmøte.

Ekstraordinær årsmøte avholdes hvisårsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene forlanger

det. Møtet holdes inne 8 uker.

Møtet innkalles med minst 14 dagersvarsel sammen med angivelse av de ekstraordinære

saker som skal behandles. Kun deoppgitte saker eller forslag kan behandles. Endringsforslag

til saker på dagsorden kan fremsettesunder årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er

ikke tillatt.

Reglene for ordinært årsmøte gjelderfor øvrig så langt de passer.

KAP. 4 STYRET M.V.

§ 4-1 Styret

Styret er klubbens høyeste myndighetmellom årsmøtene.

§ 4-2 Vedtak og representasjon.

Styret er beslutningsdyktig når merenn halvparten av styremedlemmene er tilstede. Styret sammenkallesnår leder bestemmer eller når et av styremedlemmene krever det. Detskal føres protokoll over styremøtene og de skal være tilgjengeligfor medlemmene og NKK.

§ 4-3 Styrets oppgave er å:
-lede klubben mellom årsmøtene
- avholde årsmøte
- driveklubben i samsvar med klubbens formål
- gjennomførebeslutninger truffet av årsmøte
- oppnevne komiteer ogrepresentanter for klubben, og utarbeide retningslinjer forsærkomiteer som avlsråd og redaktør
- søke å koordinere sineaktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-regionen
-velge/oppnevne sekretær og kasserer i eller utenfor styret

- oppnevne representant tilNKK-regionen

Styret forpliktes økonomisk for deviktige forretningene og for de daglige forretningene.

KAP. 5 ÅRSMØTEVALGTE VERV/KOMITEER

§ 5-1 Valgkomite.

Valgkomiteenbestår av leder og 2 medlemmer + 1 vara. Leder har ansvar forkomiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslagpå kandidater til alle de verv som skal besettes.

§ 5-2 Revisor.

Årsmøte velger revisor ogvararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning tilårsmøte. Både revisor og vararevisor bør være personer medkunnskap og erfaring i regnskapsførsel.

§ 5-3 Avdelinger

Underavdelinger av NTTKkan opprettes etter initiativ fra medlemmer i distriktet.Opprettelsen skal ha styrets godkjennelse og seineregeneralforsamlingens godkjennelse ved første generalforsamling etteropprettelsen. Navnet på underavdelingen skal være NTTK avdeling XX(distriktets navn). Underavdelingen skal arbeide i samsvar medklubbens lover.

Alle underavdelingensmedlemmer skal være medlemmer av NTTK. Underavdelingen skal ha etstyre bestående av 5 medlemmer: leder, nestleder og 3styremedlemmer. Det skal holdes et styremøte årlig og rapporterestil Hovedstyret i NTTK. Medlemmer av andre avdelinger har adgang tilalle møter, dog uten stemmerett.

Underavdelingen kan værearrangør av offisielle utstillinger, lydighetsprøver og agilitygodkjent av og i samarbeid med Hovedstyret. Arrangementet skal væreavholdt i samsvar med NKK sine regler. Søknad om offisiellutstilling/lydighet/agility må være Hovedstyret i hende seinest 1.februar året før arrangementet.

Underavdelingen skalinformere om aktiviteter i Tibetaner’n og på hjemmesiden, evt ogsåpr brev eller e-post til medlemmene.KAP. 6 DIVERSE BESTEMMELSER

§ 6-1 Lovendringer

Lovendringer kan kun skje på ordinærtårsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringeneav disse må sendes NKKs hovedstyre for godkjennelse, men trer ikraft på det tidspunktet som er bestemt i lovverket eller straksdersom intet er bestemt.

§ 6-2 Tolking av lovene

NKKs Lovkomite kan ikke tolke disselovene med unntak av de deler som er obligatoriske som følge avmedlemskap i NKK jf Norsk Kennel Klubbs lover § 6-1.

§ 6-3 Oppløsning

For å oppløse klubben kreves detminst 3/4 flertall på ordinært årsmøte. Beslutningen måstadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst 3/4 flertall.Først etter annen gangs vedtak trer beslutningen om oppløsning ikraft.

Ved oppløsning tilfaller klubbensmidler et av årsmøtets bestemte formål. Bestemmer ikke årsmøtenoe spesielt tilfaller midlene NKK.

TILLEGG: Representantskapet girHovedstyret fullmakt til å gi enkeltklubber aksept på å fravikelovmalens bestemmelser dersom disse ikke er forenlig ogtilpasningsmulig for medlemskap i andre organisasjoner det ernaturlig for klubben å søke medlemskap i.

DEFINISJONER
Absolutt flertall.Mer enn 50% av de avgitte stemmene for forslaget. Blanke stemmer er gyldige stemmer.RETNINGSLINJER FOR NTTKs ORGANER (gjeldende fra 2002)

Avlsveiledningen

Avlsveiledningen er fagkomité og arbeidsorgani rase og avls spørsmål.

Avlsveiledningen er et rådgivende organ,ansvaret for avlen hviler på oppdretter.

Avlsveiledningen arbeider ut fra klubbens vedtekter,

vedtatte avlsmål og oppgaver som følger vedtak på årsmøte eller av styret.

Avlsveiledningen rapporterer til styret.

Målsetting:

- Å arbeide for å bibeholde den Tibetanske Terriers rasetypiskhet i relasjon til standarden.

- Å arbeide for å redusere antall Tibetanske Terriere som belastes med arvelige defekter og sykdom.

- Å arbeide for at rasen bibeholder en Tibetansk Terriers gemytt i relasjon til standarden

- Å arbeide for å opprettholde rasens genvariasjon.

Avlsveiledningen skal:

a) Konstituere seg på 1. møte. Velger leder,referent og medlem til årboks komiteen.

b) Registrere og arkivere opplysninger om rasens hofteledds-status,

resultater av øyelysning og andre arvelige sykdommer.

c) Arbeide for å kartlegge rasens genvariasjon.

d) Informere om sykdommene/tilstandene HD(hofteleddsdysplasi),

PRA (progressiv retinal atrofi), LL(linseluksasjon), PNP

(progressiv nefropati) og Cataract via medlemsbladet.

e)Veilede om årsaksforhold ved arvelige sykdommer via medlemsbladet.

f) Gjennomføre oppdretterseminar og lignende etter behov.

g) Ajourføre data over hannhunder som tilfredstiller klubbens krav til avl.

h) Formidle valper etter retningslinjene.

i) Fremlegge årsberetning for årsmøte.


Valpeformidler

- Valper formidles kun fra medlemmer i Norge.

- Oppdrettere forplikter seg å registrere valpene i Norsk Kennel Klubb.

Foreldredyrene skal HD-røntges og øyelyst uten anmerkning

etter klubbens retningslinjer.

-         Ved spørsmål fra potensielle valpekjøpere om sykdomstilfeller på linjer,

-         ska lvalpeformidler henvise til avlsveiledningen, som sitter

inne med disse opplysningene.

- Hvis valpeformidler er i tvil rundt formidling av valper, skal styret kontaktes.

- Valpeformidler skriver årsberetning som legges frem på årsmøte etterfølgende år.

- Valper skal formidles fra oppdrettere som melder fra om kull, til potensielle valpekjøpere.

- Valpeformidler skal utarbeide og ajourføre valpelister.

Valpelister skal settes opp etter fødselsdato og inneholde følgende

opplysninger:

- Oppdretters navn, adresse og telefonnummer

- Kullets fødselsdato, antall, kjønn og farge.

- Hannhundens navn og registreringsnummer.

- Tispens navn og registreringsnummer

- Fri diagnose etter retningslinjer.

- Listen skal sendes interesserte så fort som mulig og eventuelt legges i rekkefølge etter alder.


Valgkomiteen

Skal jobbe for å fremskaffe kandidater til verv i henhold til § 3-4 h i vedtektene.

- Som hovedregel skal sittende personer i verv forespørres først.

- Dersom komiteen ønsker en annen kandidat til vervet, skal sittende person ha beskjed.

- Komiteen stiller med en kandidat pr. verv

- Det er tillatt med delt innstilling fra komiteen.

Distriktskontakter

1)     Hovedoppgaven er å fremme interessen for rasen innen sin region.

2)     Være kontaktleddmellom medlemmene, og medlemmene og

styret. Igangsette aktiviteter som tilpasses medlemmene i hvert distrikt.

3)     Aktivitetene idistriktene skal være selvfinansierende.

4)     Til oppstart av nye aktiviteter kan distriktskontaktene allikevel søke

styret skriftlig om økonomisk støtte.

3) Distriktskontaktene kan søke om å avholdevalpeshow.

Søknaden skal være skriftlig, og være styret ihende senest 6 mnd

før arrangementet.

 

 
Copyright © Norsk Tibetansk Terrier Klubb 2019
Webdesign/CMS: Netthund.no